Het bestuur

Het bestuur van de woningbouwvereniging bestaat uit:

Voorzitter: Ben van Drueten voorzitter@huisenhofnijmegen.nl
Secretaris: Mini Velthuis secretaris@huisenhofnijmegen.nl
Penningmeester: Richard Wienen penningmeester@huisenhofnijmegen.nl
Onderhoud: Trem Advies techniek@huisenhofnijmegen.nl

 

 

 

 

 

De raad van commissarissen bestaat uit:

Voorzitter:           C. Buijs
Lid: J. van den Hombergh
Lid: H. Bredie

Integriteitscode

De corporatiesector is de laatste jaren meerdere malen geconfronteerd met incidenten op het gebied van integriteit. In zo een kleine organisatie, waar eenieder elkaar kent, zal het zo’n vaart niet lopen zou je kunnen denken. Niettemin is bestuur en raad van commissarissen van mening dat integer gedrag zoveel mogelijk moet worden bevorderd.

Huis en Hof heeft een integriteitscode opgesteld die het uitgangspunt vormt voor het integriteitsbeleid, die in de loop van de tijd zijn weerslag zal vinden in allerlei documenten, doch bovenal direct in ons handelen.

“Huis en Hof is transparant. In alle geledingen van onze organisatie doen wij wat wij moeten doen en spreken we elkaar er op aan wanneer dit niet zo is. Goed bestuur van een onderneming is niet alleen een zaak van procedures enreglementen opstellen, maar ook een kwestie van doen. Alleen dan gaan de beginselen van goed ondernemingsbestuur, zoals transparantie, eerlijkheid, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, checks and balances, in praktijk leven. Heldere bedrijfsregels ondersteunen deze beginselen. Huis en Hof onderschrijft de aanbevelingen voor goed ondernemingsbestuur zoals deze zijn vastgelegd in de sinds 1 januari 2017 van kracht zijnde Governance Code”.

 

Visitatierapport

Visitatierapport d.d. 19 februari 2020.

Op 19 februari 2020 heeft de visitatiecommissie naar aanleiding van het door hen uitgevoerde onderzoek rapport uitgebracht. Deze is hier binnenkort in te zien.

Bestuurlijke reactie op Visitatierapport d.d. 19-2-2020:

In eerste plaats willen wij de commissie complimenteren met het feit dat zij in korte tijd in staat is gebleken een doorwrocht document op te stellen dat geen inhoudelijk commentaar meer behoeft omdat het bestuur de inhoud geheel onderschrijft. Goed onderkend is wat het vertrekpunt is geweest en waar de vereniging thans staat en de taken cq. uitdagingen waarvoor het bestuur zich nog gesteld ziet. De door de commissie gestelde verbeterpunten is/wordt daarbij zo nodig als vertrekpunt genomen. De door de commissie geïnventariseerde verbeterpunten aangedragen door de bewoners zijn uiteraard subjectief van aard waartegen het bestuur het nodige inhoudelijk kan opmerken. Het bestuur beperkt zich echter door de conclusie van de visitatiecommissie over te nemen dat aan de communicatie richting bewoners wel een en ander verbeterd kan worden. Hieraan wordt een grote mate van opportuniteit gegeven.